สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074197

    การโอนเงินจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เรียนสอบถามว่า งบประมาณที่คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของ ศพด. คาดว่าจะสามารถโอนเงินจัดสรรได้ประมาณเดือนไหนครับ

ถามโดย : ณวรรษตะติยะ ( ohmmaka@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 09:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หลังจากปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) จึงจะมีการจัดสรรเพิ่มเติมไปอีกครั้ง

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 30/06/2563 เวลา 13:50 ]