สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074194

    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 4201 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบท้ายมาตามหนังสือดังกล่าว ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งรับงบประมาณในรายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50000 บาท ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 แต่เมื่อได้รับการจัดสรรแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถโอนงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตั้งไว้ในรายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เลยหรือไม่

ถามโดย : ธวัชชัยสีมาพล ( tangnew2522@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 15:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 18:42 ]