สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074191

    การเปลี่่ยนแปลงคำชี้แจง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลฯได้จัดทำเทศบัญญัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครืองพิม Multi function แต่ปรากฎในเล่มเทศบัญญัติว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครืองพิม Mnlti fnnetion ซึ่งข้อความดังกล่าวเปลี่ยนไปจากเดิม คำถามคือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหรือไม่ค่ะ

ถามโดย : พัชรินทร์อาภรณ์พิศาล ( patcharin_nooch@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 10:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ตามข้อ 28 หรือข้อ 29 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 15:40 ]