สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074189

    การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง ลาป่วย/ลาพักผ่อน แต่ว่ามาเซนต์ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง ในวันที่ลาป่วย/ลาพักผ่อน สามารถทำได้ไหมค่ะ

ถามโดย : ปางสาทเทศ ( pangst09@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 16:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างไว้ โดยสรุปว่าคณะกรรมการฯ ต้องตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง และต้องตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ โดยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่คณะกรรมการฯ ลาป่วยหรือลาพักผ่อนในวันที่มีการตรวจรับพัสดุ กรรมการรายดังกล่าวน่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับฯ ตามที่ระเบียบฯ ดังกล่าวกำหนดได้

ตอบโดย : กตภ. ประสานโดย : กตภ. ( 02-241-9000 ต่อ 1312 ) [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 17:12 ]