สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074187

    การขึ้นชำนาญการพิเศษ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการไปสอบขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมา 4 ปี ต่อมาโอน(ย้าย)ตำแหน่งลงมาเป็นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อยากทราบว่าถ้าจะทำชำนาญการพิเศษสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร สามารถเอาระยะเวลาตอนเป็นหัวหน้าฝ่ายมานับรวมกับนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการได้หรือไม่

ถามโดย : นารีผู้ช่วยเนียม ( thungluang_rb@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 15:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล/เทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 191 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4217 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 10:53 ]