สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074186

    การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การปรับปรุงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ) โดยประเมินบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ขึ้นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจได้ "คำว่าทักษะ 5 ปี หมายความว่าอย่างไร" 1. ต้องเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลและปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. มีทักษะเกี่ยวกับงานดูแลเด็ก โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (ที่เดียวหรือหลายที่รวมกัน/ไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กในเทศบาลมา 5 ปี)

ถามโดย : นารีผู้ช่วยเนียม ( thungluang_rb@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 15:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้ายการทดลองปฏิบัติ 2. หนังสือรับรองการทำงานในแต่ละช่วงสามารถนำมานับรวมกันได้ โดยระยะเวลาการทำงานไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันก็ได้ แต่ต้องเป็นงานในหน้าที่เดียวกัน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 09:44 ]