สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074185

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สถานศึกษาเอกชนที่รับเงินอุดหนุน ในระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม (ปีการศึกษาละไม่เกิน 7,200) มีค่าธรรมเนียมอื่น จำนวน 2,781 บาท ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,895.50 รวมเป็น 5,676.50 จะสามารถเบิกได้ 3,600 ไหมคะหรือเบิกได้แค่ 2,895.50 (คือส่วนของค่าธรรมเนียมการเรียน)

ถามโดย : ธัญลักษณ์ เกตุชิต ( thunyalukgetchit@gmail.com )  IP 2403:6200:8997:863:14b0:5a19:93c7:aea.  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 14:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายการค่าเล่าเรียนที่จะสามารถเบิกได้ สถานศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และเบิกได้ไม่เกินปีการศึกษาละ 7,200 บาท

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 10:36 ]