สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074184

    การเบิกจ่ายเงินกรณีผู้สูงอายุไม่มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ด้วยเมื่อปีงบประมาณ 2562 มีผู้สูงอายุไม่มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ และอบต.ได้ระงับการจ่ายเงิน ต่อมาปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุได้มาแสดตนการดำรงชีวิตอยู่ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 จึงขอเรียนสอบถามแนวทางการเบิกจ่ายเงินต้องเบิกจ่ายตั้งแต่เมื่อใด และใช้เงินงบประมาณใดในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

ถามโดย : อนงค์บุญมาก ( a.nongmark@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 13:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ผู้สูงอายุรายดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิจนถึงปัจจุบัน แล้วค่อยขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากมีการสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าว

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 09:35 ]