สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074183

    การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จะต้องใช้บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามประกาศหลักเกณฑ์ฯหรือไม่

ถามโดย : คลัง เทพฯ- ( pee-anna@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 12:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตาม ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 16:04 ]