สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074179

    สำรวจความความพึงพอใจ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบตจะจ้างสำรองความพึงพอใจฯ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึงของการประเมินฯ อยากทราบว่าเป็นงานจ้างที่ปรึกษาหรือไม่

ถามโดย : งงกับตัวเอง ( whazzup_b_boy@yahoo.co.th )  IP 2403:6200:8872:c6b5:d9f:5254:cae1:2.  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 21:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาแล้วจัดอยู่ใน งานจ้างที่ปรึกษา หากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 11:01 ]