สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074178

    การโอนย้าย(ครู)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามค่ะ กรณีครูผู้ช่วยครบ2ปี สามารถทำเรื่องโอนย้ายกลับภูมิลำเนาเลยได้ไหมคะ หรือแล้วแต่พื้นที่นั้น ๆ

ถามโดย : ปณิดารักผูกพันธ์ ( dakotic666@gmail.com )  IP 171.96.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 20:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคระกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่รนที่บรรจุอย่างน้อย 2 ปี จึงจะโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการอื่นได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 08:58 ]