สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074176

    การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างตามบัญชีนวัตกรรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ระบบผลิตน้ำประปา ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 0102003 มีงาน 2 ส่วน คือประเภทงานอาคารซึ่งเป็นงานก่อสร้างฐานราก 379,275 บาท และครุภัณฑ์จัดซื้อ 4,820,725 บาท ต้องดำเนินการแบบจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือจ้างก่อสร้าง

ถามโดย : ajjimaputkaew ( 2840101@dla.go.th )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 17:18 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การตั้งงบประมาณ ให้ตั้งตามประเภท โดยแยกเป็นงานก่อสร้างฐานราก จัดจ้างเป็นงานก่อสร้าง และงานจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2149000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 11:12 ]