สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074174

    การเพิ่มเติมแผนต้องมีการประชาคมหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ทางหน่วยงาน มีโครงการที่ต้องเพิ่มเติมในแผน จึงอยากสอบถามว่า กระบวนการเพิ่มเติม ให้ปฏิ้บัติตาหนังสือที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่

ถามโดย : อภิญาดาขัดธิมา ( apiyada.k@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 16:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2122

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 01/07/2563 เวลา 09:44 ]