สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074169

    การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างไว้ทุกกองได้หรือไม่ เนื่องจากกองคลังได้แจ้งว่าไม่จำเป็นต้องตั้งจ่ายไว้ที่กองคลัง

ถามโดย : คลัง เทพฯ- ( pee-anna@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 14:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถตั้งค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างไว้ทุกกองได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 16:29 ]