สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074157

    การสั่งให้ อปพร.ดำเนินการจัดระเบียบจราจร โบกรถในการใช้รถใช้ถนน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ในหมู่บ้านมีงานบุญ งานขาวดำ งานแต่งงาน หรืองานบุญระดับตำบล อบต.จะสามารถทำคำสั่งให้ อปพร.ไปดูแลการจราจรการใช้รถใช้ถนน ได้หรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่หรือไม่คะ และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่คะ

ถามโดย : ปรียาภรณ์แก้วร่วมวงค์ ( p_boonrawd@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 16:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 14:59 ]