สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074155

    สอบถามการลื่อนระดับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

ถามโดย : ราตรีศรีสวัสดิ์ ( ra.treetree@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 16:23 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีหารือดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้องรอบคอบ ขอให้ท่านจัดส่งเรื่องหารือพร้อมแนบเอกสารผ่านจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 15:08 ]