สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074154

    การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 แจ้งให้ อปท.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีข้อสงสัยจะสอบถามดังนี้ 1. งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติของแต่ละงาน ที่กำหนดเครื่องหมาย ฯลฯ ไว้นั้น อปท. สามารถเพิ่มงานย่อย/กิจกรรมเข้าไปในแต่ละงานได้หรือไม่ เช่น งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา อปท. สามารถนำกิจกรรมการบริหารงานบุคคลไปเพิ่มในงานดังกล่าวเพื่อตั้งเงินเดือนครู ศพด. ในงานก่อนวัยเรียน ได้หรือไม่ 2. เครื่องหมาย ฯลฯ ที่ใส่ไว้ในแต่ละงานย่อย/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เป็นการเว้นช่องให้ อปท. เพิ่มงานย่อย/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติลงไปในแต่ละงานได้ตามวิจารณญาณของ อปท. ใช่หรือไม่

ถามโดย : wanlapasingha ( pa_012@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 15:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. อปท. สามารถเพิ่มงานย่อย/กิจกรรมเข้าไปในแต่ละงานได้ 2. ใช่ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 15:56 ]