สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074149

    การเบิกค่าเช่าบ้านได้แม้ต่างท้องที่ที่ปฏิบัติงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ได้ตั้ง?ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข?เกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านไว้ว่า ?การนำบ้านซึ่งอยู่ต่างท้องที่กับที่ปฏิบัติราชการซึ่งไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อมาใช้สิทธิโดยอ้างคำพิพากษาศาลปกครองไม่สามารถเบิกจ่ายได้? ขอถามว่า 1.ทำไมถึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้(ขอทราบรายละเอียดประกอบข้อกฎหมาย) 2.ในกรณีดังกล่าวเมื่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(ที่ อ.1587/2559) ซึ่งเป็นกรณีที่เหมือนกันได้วินิจฉัยแล้วว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งถ้าข้าราชการผู้เสียสิทธิไปฟ้องศาลปกครองก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะศาลย่อมวินิจฉัยและตัดสินตามแนวทางที่เคยตัดสินไว้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงขอให้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองและตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ

ถามโดย : ชัยสิทธิ์พลวรรณ ( go_ear.f4@hotmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 10:43 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 1522-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 13:20 ]