สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072461

    สอบถามป้ายร้านธงฟ้าราคาประหยัดเก็บภาษีป้ายไหมค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามป้ายร้านธงฟ้าราคาประหยัดเก็บภาษีป้ายไหมค่ะ เนื่องจากเป็นป้ายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตั้งให้กับผู้ประกอบการค่ะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบอกกับผู้ประกอบการไม่เสียภาษีป้ายค่ะ (รายละเอียดของป้ายตามเอกสารแนบค่ะ)

ถามโดย : วิมลศิริ มูลเดช ( vimolsiri-m@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 16:09 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีร้านธงฟ้าประชารัฐได้มีการตอบข้อหารือของจังหวัดสงขลา แม้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์จังหวัดจะเป็นผู้จัดทำป้าย และมอบป้ายให้ร้านค้า แต่เมื่อพิจารณาข้อความในป้ายมีการโฆษณาในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแฝงอยู่ในป้าย และการติดตั้งป้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อเนื่องในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ จึงไม่ถือเป็นป้ายของส่วนราชการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 8(6) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐจึงเป็นเจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 อ้างถึง หนังสือ มท ที่ 0808.3/19849 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับภาษีป้าย สอบถามเพิ่มเติม 02-2419000 ต่อ 1429-1432

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/02/2563 เวลา 10:05 ]