สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072460

    สอบถามระเบียบและกฎหมาย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผอ.กองช่าง สังกัด เทศบาล เสียชีวิต มีระเบียบและกฎหมายใดเกี่ยวข้องบ้าง เช่น เงินเดือน บำเหน็จบำนาญ และเงินช่วยพิเศษ พฎก.2535 บังคับใช้กับท้องถิ่นหรือไม่

ถามโดย : นิรา พลหมอ ( 5441302@dla.go.th )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 16:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/02/2563 เวลา 10:48 ]