สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072458

    การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามข้อ 5 แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. 2560 ให้ อปท. ดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย กรณี อบต. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 16 (10) แห่ง พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 2542 แต่ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ ด้านการสังคมสงเคราะห์มีเพียงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น ดังนั้น อบต. จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการสังคมสงเคราะห์อื่นนอกเหนือจากภารกิจการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพได้หรือไม่ครับ เช่น การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง พม. กำหนดโดยอนุโลม

ถามโดย : ปฏิญญาคงเขียน ( ao.thailand22@gmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 14:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2202-3

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/02/2563 เวลา 10:54 ]