สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072456

    เกี่ยวกับตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือ มท. 0809.4/ว29 กำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าวต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิ ป.ตรี ด้านการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบกับบัญชีอัตราค่าตอบแทน พนง.จ้าง กำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิ ป.ตรี ต้องได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ 15,000 บาท จึงมีประเด็นคำถามดังนี้ (1) อบต. จัดทำกรอบอัตรากำลังปี 2561 -2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งดังกล่าว 11,500 บาท (วุฒิ ปวส.) จึงอยากทราบว่าหากจะประกาศรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องกำหนดเงินค่าตอบแทนเท่าไหร่ 15,000 บาท หรือ 11,500 บาท (และเงินเพิ่มค่าครองชีพฯ 1,785 บาท) (2) พนง.จ้าง ตำแหน่งดังกล่าวที่ปัจจุบันมี วุฒิ ป.ตรี และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว แต่ยังได้ค่าตอบแทนต่ำกว่า 15,000 บาท จะสามารถปรับเพิ่มเป็น 15,000 บาท ได้หรือไม่ ถ้าหากมีหนังสือสั่งการใดๆเพิ่มเติมรบกวนชี้แนะด้วยครับ

ถามโดย : คามินอิสสริยกุล ( monster_pup@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 13:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ1 หากแผนอัตรากำลัง3ปี กำหนดคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ในการประกาศรับสมัครตำแหน่งดังกล่าว จะต้องกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็น 11,510 บาท และให้ได้ค่าครองชีพ 1,785 บาท รวมแล้วต้องไม่เกิน 13,285 บาท ข้อ2 ไม่สามารถปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้ได้ 15,000 บาท ได้ โดยให้พิจารณาจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครว่าเป็นประเภทใด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 17/02/2563 เวลา 15:06 ]