สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072452

    การตรวจรับงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วย อบต.ดำเนินการจ้างทาสีแท็งค์ประปาบาดาล โดยกำหนดขอบเขตงาน ประกอบไปด้วย 5 งาน หนึ่งใน 5 งานนี้มีงานตั้งนั่งร้าน จำนวน 1 งาน จำนวน 38,000 บาท แต่ปรากฎว่าในการปฏิบัติงานจริงไม่มีการตั้งนั่งร้านแต่อย่างใด ขอสอบถามว่า 1.กรรมการต้องตรวจรับตามงานที่ได้กำหนดไว้ใน tor ใช่หรือไม่ 2.ถ้าใช่ แล้วกรรมการต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

ถามโดย : ธิวารีย์ภู่แย้ม ( ann.28102529@gmail.com )  IP 61.91.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 11:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:36 ]