สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072451

    การโอนงบประมาณรายจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งต้องการแก้ไขให้ไปตั้งไว้ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รายละเอียดคำชี้แจงเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ประเภท) จะใช้ระเบียบข้อใดคะ

ถามโดย : สุชญาแต่งสุวรรณ ( suchaya.thangsuwan@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 10:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:54 ]