สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072447

    สอบถามการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลตั้งงบประมาณจ่ายขาดเพื่อซื้อรถบรรทุกน้ำ ซึ่งตอนขออนุมัติจ่ายขาดฯ ได้กำหนดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ทั้งหมด 3 ข้อ ซึ่งต่อมาเมื่อสภาอนุมัติแล้ว คณะกรรมการร่างขอบเขตฯ ได้กำหนดคุณลักษณะรายละเอียดที่จะซื้อโดยยังคงคุณลักษณ์มาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 3 ข้ออยู่ แต่กำหนดด้านอื่นเพิ่มขึ้นมา กรณีนี้จะถือว่าเป็นการซื้อครุภัณฑ์นอกมาตรฐานหรือไม่

ถามโดย : ชื่นจิตต์สัมฤทธิกุล ( Pijic-2508@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 09:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 10:30 ]