สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072445

    สอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาในสัญญาจัดซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กรณี อบต.ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือพิมพ์กับร้าน นาย ก. มาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และในปี งบ 63 นาย ก. ได้ทำสัญญากับ อบต.เพื่อส่งหนังสือพิมพ์อีกโดยนำใบจดทะเบียนพานิชย์ใบเดิมมาทำสัญญา แต่ปรากฏว่า ร้าน ก ได้ยกเลิกทะเบียนพานิชย์ไป ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 โดยจดทะเบียนพานิชย์ใหม่ เป็นชื่อคนอื่น (คงชื่อร้านเดิม สถาที่ดังอยู่ที่เดิม เพียงแต่เปลี่ยนชื่อ คนจดทะเบียนพานิชย์จากนาย ก.เป็นนาย ข.) จะมีแนวทางแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอย่างไร

ถามโดย : เจริญมนต์ เปรมศรี ( Chareanmon.58@gmail.com )  IP 2403:6200:8840:942e:74b1:11cf:3327:c19f.  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 21:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 13:39 ]