สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072444

    การเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 11(6)ของระเบียบก มทว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอปท. 2562

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

-กรณีหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกขอเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ภารกิจของ อปท. ขอเรียนสอบถาม 1.อปท.สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานหรือเยียมชม ได้ไหมคะ

ถามโดย : jirapornsongchol ( songcholj1816@gmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 16:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 11:38 ]