สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072443

    การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กรณีมีการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ อยากสอบถามว่า ตามระเบียบฯ ข้อ 58 ให้ยื่นรายงานการเดินทางไปราชการ ภายใน 15 วัน นับแต่วันกลับมาถึง กรณีให้นับรวมระยะเวลาในการจัดทำฎีาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วยหรือไม่

ถามโดย : รัตนาศรีใจ ( dek-nan2007@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 16:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 13:39 ]