สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072442

    ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ อบต. จัดหาบุคลากรเพื่อทำการสอนวิชาดนตรี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วย ร.ร.ในสังกัด สพฐ. แจ้งว่า มีเครื่องดนตรีสากล และยังขาดบุคลากรที่มีความถนัดทางด้านดนตรีในการทำการเรียนการสอนวิชาดนตรี จึงขอความอนุเคราะห์ อบต. จัดหาบุคลากรเพื่อทำการสอนวิชาดนตรีดังกล่าว กรณีนี้ อบต.สามารถสนับสนุนได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : saokhamsaen ( ano_ano_@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 15:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 18:22 ]