สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072441

    การแก้ไขห้วงแผนการดำเนินงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถาม เทศบาลได้กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือ โครงการซ่อมส้รางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตฯ โดยวางแผนการดำเนินงานช่วงดือน พ.ค.62 แต่เนื่องจากกองช่าง ได้ประสานขอเปลี่ยนแปลงห้วงแผนการดำเนินงาน จากเดือน พ.ค.-ก.ย.62 เป็นเดือน ม.ค.-ก.ย.63 จึงขอเรียนสอบถามดังนี้ 1.เทศบาลต้องดำเนินการแก้ไขห้วงแผนการดำเนินงานจากเดิม พ.ค.-ก.ย.62 เป็นเดือน ม.ค.-ก.ย.63 หรือไม่ เนื่องจากข้ามปีงบประมาณแล้ว 2.เทศบาลต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อารยาอรภักดี ( a.imtour_29@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 15:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่เบอร์ 02-241-9045

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 10:09 ]