สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072440

    แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มีข้อซักถาม กรณีการกำหนดคุณสมบัติการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล กรณีตำแหน่งที่กรมจัดสรรมา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ชื่อตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คุณสมบัติการจ้าง จำเป็นต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินเดือน 9,400 บาท 1. สามารถประกาศรับสมัครโดยใช้คุณสมบัติของพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ โดยได้รับเงินเดือนในอัตรา 9,400 บาท ได้หรือไม่ 2. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างในตำแหน่งที่กรมจัดสรรให้ แต่รับสมัครในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ในอัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยแบ่งเป็นงบจัดสรรจากกรม 9,400 บาทและรายได้ของ อปท. 5,600 บาท ได้หรือไม่ 3.

ถามโดย : นางสาวสุพัตราด้วงฟัก ( Evanqeline-Tra@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 15:23 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถดำเนินการทั้ง 2 กรณี

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 15:40 ]