สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072438

    การคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2555-2562

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

- เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลได้นำเงินเบี้ยยังชีพมาคืนเทศบาลตั้งแต่ปี 2555 - 2562 อยากสอบถามว่าในปีงบประมาณ 2555 - 2559 ต้องนำส่งเงินคืนกรมฯ เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับปีงบประมาณ 2560 - 2562 รับเข้าเงินสะสมของเทศบาลใช่หรือไม่ค่ะ - จากการสอบระบบ e-LAAS ระบบให้นำเงินรับคืนทั้งหมดตั้งแต่ปี 2555 - 2562 เข้าเป็นเงินรับฝากทั้งหมด ตามหนังสือที่ มท 0810.6/ว 185 วันที่ 20 ม.ค. 2563

ถามโดย : รัตนาศรีใจ ( dek-nan2007@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 14:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีนี้ดำเนินการตามหนังสือ มท 0810.6/ว 185 การเรียกเงินคืนกรณีที่กรมบัญชีกลางตรวจพบว่าผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้รับบำนาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเรียกเงินคืนเนื่องจากผู้สูงอายุรายดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเรียกเงินคืนแล้วให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (สำหรับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 สามารถนำกลับมาบริหารจัดการต่อได้ สำหรับเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/02/2563 เวลา 09:25 ]