สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072437

    อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาท้องถิ้น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่ได้ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 จึงอยากทราบว่าการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการฯชุดต่างๆ ใช้อัตราใด ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฉบับใด ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ภัทราคงคานนท์ ( ple_phattra@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 14:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มติ ครม. วันที่ 5 ก.พ.2556 35บาท และ 120บาท

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 11:16 ]