สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072436

    การเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนการศึกษาอบรมของสมาชิกสภาเทศบาลชั่วคราว ที่มาจากการแต่งตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ด้วยมีสมาชิกสภาเทศบาลชั่วคราว ที่มาจากการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 จำนวน 2 ราย สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งการเข้ารับการศึกษาอบรมนั้น จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 119,000 บาท สำหรับการเข้ารับการอบรมศึกษาในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงขอสอบถามมาดังนี้ 1. การลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรข้างต้น ถือเป็นการอบรม(ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม) หรือการศึกษา(ทุนการศึกษา) 2. สมาชิกสภาเทศบาลชั่วคราวที่มาจากการแต่งตั้ง มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมศึกษาดังกล่าวจากงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลได้หรือไม่

ถามโดย : wanlapasingha ( pa_012@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 13:46 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 , 02-2419049 ต่อ 1503-4 ,1522

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 14:12 ]