สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072435

    ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการติตตั้งปั้มน้ำโซลาเซลล์ เพื่อประชาชนใช้สูบน้ำจากคลองและกระจ่ายน้ำไปยังแปลงนาหลายร้อยไร่ โดยโครงการเป็นลักษณะ ติดตั้งฯและส่งมอบให้ อบต.ดูแล ดั่งนี้ เมื่อ อบต. ได้รับมอบมาแล้ว สามารตั้งงบประมาณ เพื่อดูแล ใช้งานปั้มน้ำดังกล่าวได้หรือไม่ หากมีการค่าใช้จ่ายในการดูแลปั้มน้ำนี้ และเป็นภารกิจของ อบต.หรือไม่

ถามโดย : นายวัชระชัยมณเฑียร ( pokker_26@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 13:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าเป็นทรัพย์สินของ อปท. ก็สามารถตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 10:54 ]