สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072434

    ค่าซ่อมเปลี่ยนเก้าอี้อัฒจันทร์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.มีความจำเป็นต้องซ่อมเปลี่ยนเก้าอี้อัฒจันทร์เนื่องจากเกิดจากการชำรุดของการใช้งานที่นาน ลักษณะเก้าอี้เป็นแถว แต่ซ่อมแถวละ 1-2 ตัว รวมเก้าอี้ที่ซ่อมเปลี่ยนประมาณ 30 ตัวราคาตัวละ 1,500 บาท พร้อมค่าแรง สามารถเบิกเป็นค่าซ่อมเปลี่ยนหมวดค่าใช้สอยได้หรือไม

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 11:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ามีสิ่งของในการซ่อมแซมก็ต้องแยกว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 59

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 10:57 ]