สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072433

    การมอบฉันทะในการรับเงินค่าตอบแทน อปพร.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปพร ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งรับเงินแทน โดยสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้รับมอบฉันทะได้หรือไม่ (อปพร 10 คน มอบให้ นาย ก. รับเงินแทนโดยเบิกจ่ายให้แก่ นาย ก)

ถามโดย : พัชรามหาวงษ์ ( oum_patchara@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 11:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระเบียบเบิกจ่ายปี 2547 ข้อ78 วรรคสอง กำหนดว่า การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง สามารถทำ "หนังสือมอบอำนาจ" ให้บุคคลอื่นมารับแทนได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 11:33 ]