สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072432

    การมอบฉันทะในการรับเงินค่าตอบแทน อปพร.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

อปพร ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งรับเงินแทน โดยสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้รับมอบฉันทะได้หรือไม่ (อปพร 10 คน มอบให้ นาย ก. รับเงินแทนโดยเบิกจ่ายให้แก่ นาย ก)

ถามโดย : พัชรามหาวงษ์ ( oum_patchara@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 11:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 13:38 ]