สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072430

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.พื้นที่อยู่ระหว่างแนวเขต2ตำบล มีแนวเขตไม่ชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลใด ควรทำอย่างไร 2.ที่พักอาศัย(ตัวบ้าน)อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเรา แต่ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอื่น ต้องทำอย่างไร ท้องถิ่นใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี

ถามโดย : กฤษณะพิกุลทอง ( Krit_2526@hotmail.com )  IP 2001:44c8:422c:d233:5db:a55e:bd64:7d9b.  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 09:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. หลักการเก็บภาษีคือทรัพย์สินอยู่ในเขต อปท.ใด อปท. นั้นมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ดังนั้น ควรตรวจสอบแนวเขตตามประกาศฯ ให้ชัดเจน เมื่อทรัพย์สินตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ ก็ต้องเสียภาษีตามส่วนของการถือครองในทรัพย์สินดังกล่าว 2. กรณีบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เราแต่ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลอื่น หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า เจ้าของใช้บ้านเพื่ออยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ถือว่าบ้านหลังนั้นเข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้น 50 ล้าน (ควรตรวจสอบให้ชัดเจน หากเป็นการออกผิด อาจต้องให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแก้ไขหรือปรับปรุงรายการในทะเบียนบ้านให้ถูกต้องที่สำนักทะเบียนของ อปท. หรือที่ว่าการอำเภอ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:36 ]