สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072427

    ซ่อมแซมรถตรวจการณ์+ค่าแรง(ค่าแรงน้อยกว่าค่าของ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่อปท.ซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ มีการเปลี่ยนอะไหล่บางรายการ และมีค่าแรง (ค่าแรงน้อยกว่าค่าสินค้า) อปท.สามารถเบิกจ่ายจากหมวดใด ระหว่างค่าวัสดุ (วัสดุพาหนะและขนส่ง) หรือหมวดค่าใช้สอย (ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 17:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 15:04 ]