สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072426

    การจัดซื้อพัสดุส่งเสริมนวัตกรรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้่างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 หมวด 4 พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม ข้อ 13 (2) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้่างมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา ขอเรียนถามว่า 1. กรณีจะซื้อพัสดุส่งเสริมนวัตกรรมที่มีผู้ขายสองรายขึ้นไป งบประมาณที่ใช้จัดซื้อจำนวน 200,000 บาท จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ หรือต้องใช้วิธีคัดเลือก 2. ผู้ขายจำเป็นต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือไม่ สามารถซื้อจากห้าง/ร้านค้า ที่ขายพัสดุประเภทเดียวกันนี้ ได้หรือไม่

ถามโดย : วรรณวิมลทัสนารมย์ ( wanwimonni17@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 17:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 16:45 ]