สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072424

    การอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามนส.ด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว5429 ลว.26 ธ.ค.62 ข้อ 2.2 ขอทราบความชัดเจนดังนี้ 1.อปท.ต้องทำ MOU ร่วมกันหรือไม่ หรือเป็นมติที่ประชุม 2.แต่ละ อปท.ตั้งงป.ในหมวดใด ประเภทใด 3.แต่ละอปท.เขียนโครงการของตนเองโดยระบุงบประมาณในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงเบิกจ่ายเฉพาะรายการในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบใช่หรือไม่ (ไม่ใช่เบิกเงินสดให้อปท.เจ้าภาพไปจัดซื้อจัดจ้าง) 4.ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 16:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 17:22 ]