สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072422

    การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ ในกรณีเปลี่ยนสถาบันการเงิน ทำสัญญากู้ใหม่ โดยที่ไม่มีการขยายวงเงินกู้หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ยังคงสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าซื้อตามเดิมได้หรือไม่

ถามโดย : thanapongkidprasong ( tonnum6225@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 15:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 17:23 ]