สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072421

    ค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.ตามหนังสือที่มท.0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 2.2 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่ารับรอง ประเภทอาหารว่าง และเครื่องดื่มและอาหารในการจัดประชุม.........แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กำหนดให้ส่วนราชการ ถามว่า แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กำหนดให้ส่วนราชการ คือ กระทรวงการคลังกำหนดไว้อย่างไร 2. ตามคำถามข้อที่ 1 ต้องลงระบบegp ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

ถามโดย : สุกัญญาพรมประสิทะิ์ ( mikel57332518@gmail.com )  IP 2403:6200:8814:feca:e559:d15d:26d7:251.  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 15:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.มติ ครม. 5ก.พ.2556 35บาท และ 120บาท /2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุม ใช้ ว.119 ตาราง2 ไม่ต้องลง egp

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 11:13 ]