สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072420

    ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่อปท.ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติไว้ 5,500,000 บาท คณะกรรมการกำหนดจัดทำร่างขอบเขตของงาน (ราคากลาง) ได้ในราคา 4,800,000 บาท อยากทราบว่า อปท.จะทำการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องใช้วงเงินใดในการเบิกจ่าย ระหว่างจำนวนเงินตามข้อบัญญัติ หรือจำนวนเงินราคากลาง

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 15:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 13:21 ]