สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072419

    การนำดินที่ได้จากการขุดลอกสระในเขต อบต.ไปทิ้งที่เขตเทศบาลตำบลข้างเคียง เป็นการทำกิจการนอกเขตหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบต.กำลังจะดำเนินโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยจะนำดินที่ได้จากการขุดลอกไปทิ้งในพื้นที่ของวัด ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลข้างเคียง จะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากเทศบาลในการทำกิจการนอกเขตหรือไม่

ถามโดย : นิภาพรรณทับอุไร ( bummoo@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 12:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ. ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๗๓ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นความเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ดังนั้น การขุดลอกสระเก็บน้ำ เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หากปรากฏว่าในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่มีพื้นที่ที่จะทิ้งดินนั้นได้ จำเป็นต้องนำไปทิ้ง ณ สถานที่ใดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งการขนหรือดินนั้นไปทิ้งอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นั้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงต้องได้รับความยินยอมจากเทศบาลตำบลนั้น

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 11:49 ]