สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072418

    ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบต. ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการติตตั้งปั้มน้ำโซลาเซลล์ เพื่อประชาชนใช้สูน้ำจากคลองและกระจ่ายน้ำไปยังแปลงนาหลายร้อยไร่ โดยโครงการเป็นลักษณะ ติดตั้งฯและส่งมอบให้ อบต.ดูแล ดั่งนี้ เมื่อ อบต. ได้รับมอบมาแล้ว สามารตั้งงบประมาณ เพื่อดูแล ใช้งานปั้มน้ำดังกล่าวได้หรือไม่ หากมีการค่าใช้จ่ายในรการดูแลปั้มน้ำนี้ และเป้นภารกิจของ อบต.หรือไม่

ถามโดย : นายวัชระชัยมณเฑียร ( pokker_26@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 12:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 13:46 ]