สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072417

    ใบเสร็จจากธนาคาร เบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ใบเสร็จจากธนาคาร ได้รับจากไปรษณีย์ล่าช้าและบางเดือนไม่มีนำส่งถึงบ้านตามที่แจ้งไว้กับธนาคาร(สูญหาย) จึงได้ไปขอสำเนาใบเสร็จจากธนาคารกรุงไทยเพื่อนำมาเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิและมีสิทธิตามระเบียบ แต่ได้รับแจ้งจากสำนักคลังของหน่วยงานว่าต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเพื่อนำใบแจ้งความมาแนบกับใบเสร็จรับเงิน(ใบแทน)ที่ได้ไปขอมาจากธนาคากรุงไทย(สาขาที่กู้เงินค่าเช่าซื้อบ้าน) คำถามคือ ต้องแนบใบแจ้งความประกอบใบเสร็จรับเงิน (ใบแทน) ค่าบ้านด้วยหรือไม่ เป็นไปตามระเบียบใด ซึ่งหน่วยงานหักเงินเดือนนำส่งให้ ข้าพเจ้าไม่ได้ไปชำระเอง ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เมธินีสุดเสนาะ ( nidkhonkaen@hotmail.com )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 11:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากคำถามมีรายละเอียดไม่ชัดเจนขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามมาที่กองคลัง กลุ่มงานบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 02-243-2225 กรณีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องติดต่อสอบถาม สน.คท. เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1525-6 เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนต่อไป

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 14:24 ]