สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072415

    การรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

การรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท. จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 ขวบ หรืออปท.สามารถรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 ขวบ 6 เดือน ขั้นไปได้

ถามโดย : ฉันท์สุทธิ ( chanliverpoolclup@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 11:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สถ. ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว5005 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 16:16 ]