สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067882

    เช่ารถ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท. จะดำเนินโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 5 ปี (พ.ศ.2563 -2567) จะต้องเสนอให้สภา อปท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบฯ งบประมาณ ข้อ 38 ก่อน แล้วจึงจะนำมาดำเนินการบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใช่หรือไม่ และเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศใช้แล้ว จึงดำเนินการขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด ...ตามลำดับขั้นตอนนี้ใช่หรือไม่...

ถามโดย : ปานใจเพ็ชรรัตนมณี ( p.panjai@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2562 เวลา 16:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการเช่ารถยนต์ 5 ปี เป็นกรณีที่ไม่ใช่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเกิน 2 ปี ตามระเบียบงบประมาณฯ ข้อ 38 ดังนั้น จึงต้องขอยกเว้นระเบียบงบประมาณฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อน แล้วจึงตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/01/2562 เวลา 14:29 ]